Zapytania ofertowe PO IG Solleman sp. z o.o.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.4/2015

na dostawę i instalację oprogramowania
do projektowania algorytmów sterowania maszynami

Tuczno, dn.02.12.2015 r.

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, pn.

„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli",

SOLLEMAN sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert, w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe, na dostawę oraz instalację oprogramowania do projektowania algorytmów sterowania maszynami (1 szt.), którego charakterystykę zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 23 grudnia 2015 r.

ZAWARTOŚĆ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.4/2015

na dostawę drukarki 3D oraz oprogramowania do modelowania 3D

Tuczno, dn.02.12.2015 r.

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, pn.

„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli",

SOLLEMAN sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe, którego przedmiot obejmuje dostawę, montaż/instalację oraz uruchomienie:

1. drukarki 3D (1 szt.)

2. oprogramowania do modelowania 3D (1 szt.),

których charakterystykę zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 23 grudnia 2015 r.

ZAWARTOŚĆ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/4.4/2015

na doradztwo techniczne
w zakresie wdrożenia systemów sterujących i mechanicznych

Tuczno, dn.02.12.2015 r.

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, pn.

„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli",

SOLLEMAN sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert, w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe, na doradztwo techniczne w zakresie wdrożenia systemów sterujących i mechanicznych, którego charakterystykę zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może być późniejszy niż 30 grudnia 2015 r.

ZAWARTOŚĆ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/4.4/2015

na dostawę dodatkowych komponentów do linii technologicznej do wytwarzania soli ochronnej do zmywarek w postaci mini tabletek solnych oraz
na przeprowadzenie szkolenia z obsługi i konserwacji linii technologicznej

Tuczno, dn.02.12.2015 r.

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, pn.

„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli",

SOLLEMAN sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie ofertowe, którego przedmiot obejmuje:

1. dostawę, montaż i uruchomienie dodatkowych komponentów do linii technologicznej,

2. przeprowadzenie szkolenia z obsługi i konserwacji linii technologicznej,

Opis przedmiotu projektu zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wszystkie zamówione komponenty linii technologicznej należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego najpóźniej do dnia 24 grudnia 2015 r.

Termin realizacji szkoleń zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w porozumieniu z wybranym Oferentem. Termin zakończenia szkoleń nie może być późniejszy niż 30 grudnia 2015r.

ZAWARTOŚĆ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/4.4/2015

na przeprowadzenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych nieruchomości usytuowanej w Tucznie przy ul. Bydgoskiej 10

Płock, dn.09.10.2015 r.

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, pn.

„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli",

spółka SOLLEMAN sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie prac modernizacyjno-adaptacyjnych nieruchomości (hali produkcyjnej i otoczenia) w Tucznie, przy ul. Bydgoskiej 10 (dalej jako: Zamawiający).

ZAWARTOŚĆ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4.4/2015

na dostawę wózka widłowego (1 szt.) oraz wózków paletowych (2 szt.)

Płock, dn.25.09.2015 r.

W związku z realizacją przez firmę Solleman Sp. z o.o. projektu "Innowacyjne, kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa wózka widłowego oraz dwóch wózków paletowych. Parametry przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w specyfikacji stanowiącej część Zapytania ofertowego, które przesyłamy w załączniku. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 08.10.2015 r.

ZAWARTOŚĆ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015

NA WYKONANIE PRAC ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE WERYFIKACJI PROTOTYPU WIELOFUNKCYJNEJ DWUFAZOWEJ TABLETKI DO ZMYWAREK W WARUNKACH RZECZYWISTYCH Z WYKORZYSTANIEM INSTALACJI DEMONSTRACYJNEJ

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Płock, dn. 19 czerwca 2015 r.

W związku z zakończeniem procedury wyboru wykonawcy na wykonanie prac rozwojowych w zakresie weryfikacji prototypu wielofunkcyjnej dwufazowej tabletki do zmywarek w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem instalacji demonstracyjnej (zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 9 czerwca 2015) informujemy, iż na wykonawcę usługi został wybrany Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otrzymana oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo, w związku z czym z oferentem podpisana zostanie umowa warunkowa na realizację usługi.


Płock, dn. 09 czerwca 2015 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Solleman Sp. z o.o.
NIP: 1182082486
REGON: 145998500

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodne z zasadą konkurencyjności, z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.

Pełną dokumentację dotyczącą zamówienia, w tym formularz oferty w wersji elektronicznej, zamieszczono na firmowej stronie internetowej pod adresem www.solleman.pl, w zakładce „Zapytania ofertowe”

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na realizacji prac rozwojowych w zakresie weryfikacji prototypu wielofunkcyjnej dwufazowej tabletki do zmywarek w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem instalacji demonstracyjnej.
  2. Prace rozwojowe realizowane będą w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw.
  3. Zakres usługi musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta może być przesłana mailem na adres: drogą pocztową jako list polecony lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: 09-410 Płock, ul. Zbożowa 7 lub dostarczona osobiście.
  2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 17 czerwca 2015 roku o godzinie 16.00.
  3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/2015”.
  4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 1/2015”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (.pdf).
  5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.
  6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O fakcie tym każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców oraz zamieści stosowną informację na firmowej stronie internetowej www.solleman.pl

ZAWARTOŚĆ OFERTY


Działania 4.4 PO IG
"Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym"Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt „Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013”


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.4/2014

Płock, dn. 10.09.2014r.

I. Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, pn.

„Innowacyjne kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii prasowania soli",

SOLLEMAN SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert na dostawę „Linii technologicznej do wytwarzania soli ochronnej do zmywarek w postaci mini tabletek solnych”, której charakterystykę zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do biura SOLLEMAN SP. Z O.O. zlokalizowanego w Płocku przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, lub przesłać mailem na adres w terminie do dnia 24.09.2014r. Datą złożenia oferty jest data wpływu do siedziby zamawiającego. Przesyłki nadane w Urzędzie Pocztowym, które wpłynęły do zamawiającego po terminie przewidzianym do składania ofert albo zostały złożone bezpośrednio w miejscu składania ofert po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się w aktach konkursu bez rozpoznania.

III. Zawartość oferty

Zapytanie-ofertowenr-1-linia-technologiczna

Pobierz zapytanie ofertowe nr 1/4.4/2014 (plik pdf 306KB)


Działania 6.1 PO IG
"Paszport do eksportu"Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość.

Projekt „Rozwój przedsiębiorstwa Solleman sp. z o.o. w oparciu o eksport innowacyjnego produktu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/6.1/2014

Płock, dn. 14.05.2014r

I. Przedmiot zamówienia

SOLLEMAN SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert na realizację usługi kompleksowej obsługi działań eksportowych dotyczących wejścia na rynek Niemiec , realizowanych w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorstwa Solleman sp. z o.o. w oparciu o eksport innowacyjnego produktu” w działaniu 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do biura SOLLEMAN SP. Z O.O. zlokalizowanego w Płocku przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock lub przesłać mailem na adres w terminie do dnia 23 maja 2014 roku, do godziny 16.00. Datą złożenia oferty jest data wpływu do siedziby zamawiającego. Przesyłki nadane w Urzędzie Pocztowym, które wpłynęły do zamawiającego po terminie przewidzianym do składania ofert albo zostały złożone bezpośrednio w miejscu składania ofert po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się w aktach konkursu bez rozpoznania.

III. Zawartość oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/6.1/2014

Płock, dn. 14.05.2014r

I. Przedmiot zamówienia

SOLLEMAN SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert na realizację usługi kompleksowej obsługi działań eksportowych dotyczących wejścia na rynek Wielkiej Brytanii, realizowanych w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorstwa Solleman sp. z o.o. w oparciu o eksport innowacyjnego produktu” w działaniu 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do biura SOLLEMAN SP. Z O.O. zlokalizowanego w Płocku przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock lub przesłać mailem na adres w terminie do dnia 23 maja 2014 roku, do godziny 16.00. Datą złożenia oferty jest data wpływu do siedziby zamawiającego. Przesyłki nadane w Urzędzie Pocztowym, które wpłynęły do zamawiającego po terminie przewidzianym do składania ofert albo zostały złożone bezpośrednio w miejscu składania ofert po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się w aktach konkursu bez rozpoznania.

III. Zawartość oferty


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/6.1/2014

Płock, dn. 14.05.2014r

I. Przedmiot zamówienia

SOLLEMAN SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock, zaprasza do składania ofert na realizację usługi kompleksowej obsługi działań eksportowych dotyczących wejścia na rynek Rosji realizowanych w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorstwa Solleman sp. z o.o. w oparciu o eksport innowacyjnego produktu” w działaniu 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

II. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do biura SOLLEMAN SP. Z O.O. zlokalizowanego w Płocku przy ul. Zbożowej 7, 09-410 Płock lub przesłać mailem na adres w terminie do dnia 23 maja 2014 roku, do godziny 16.00. Datą złożenia oferty jest data wpływu do siedziby zamawiającego. Przesyłki nadane w Urzędzie Pocztowym, które wpłynęły do zamawiającego po terminie przewidzianym do składania ofert albo zostały złożone bezpośrednio w miejscu składania ofert po upływie wyznaczonego terminu, pozostawia się w aktach konkursu bez rozpoznania.

III. Zawartość oferty


© 2013 Solleman Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 5, Tuczno 88-180 Złotniki Kujawskie • nota prawnakontakt • grafika • modernizacja astimo.pl

Napisz do nas
odpowiemy w 24h

Zadzwoń
+48 530 334 520